Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Tomasz Wrzosek

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie

Numer zamówienia: PBI.17.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub drogą elektroniczną na adres t.wrzosek@mragowo.um.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie ”

PBI.7011.17.2017                                                                                        Mrągowo, dnia 09.11.2017 r.

 

          Zapytanie ofertowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006r, z późn. zm.).Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

 

I. Zamawiający

Gmina Miasto Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; NIP: 742-20-96-940

II. Opis przedmiotu zamówienia, zakresu i wytycznych.

            Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ul. Żołnierskiej wraz z łącznikiem w kierunku byłej Jednostki Wojskowej oraz przebudowa skrzyżowania ul Żołnierskiej z ul. Wojska Polskiego (DK nr 16). W zakres opracowanie wchodzi rozbudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz ewentualna przebudowa kolizji z istniejącymi mediami w wyniku planowanej przebudowy. Dokumentację należy opracować z podziałem na  dwa etapy.

            W przypadku konieczności wejścia w prywatne działki w celu dostosowania skrzyżowania do wymaganych przepisami parametrów należy zastosować Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (na podst. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601

            Zakres opracowania obejmuje uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych  oraz uzgodnień z dysponentami sieci i właścicielami nieruchomości. Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

  1. Zakres opracowania obejmuje następujące działki:

ETAP I opracowania – przebudowa skrzyżowania

6 – 205 – droga gminna ul. Żołnierska,

6 – 113 – droga krajowa nr 16 ul. Wojska Polskiego,

6 – 224/3 – wieczyste użytkowanie osób prywatnych,

6 – 224/5 – własność osób prywatnych,

6 – 204/1 – wspólnota mieszkaniowa osób prywatnych z udziałem Miasta.

 

ETAP II opracowania – przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego

6 – 205 – droga gminna ul. Żołnierska,

6 – 203/66 – Gmina Miasto Mragowo,

6 – 202/9 – Gmina Miasto Mragowo,

6 – 202/5 – Gmina Miasto Mragowo,

6 – 207/9 – Gmina Miasto Mragowo.

2. Zawartość opracowania:

I. ETAP I

a) Projekt budowlano - wykonawczy „Przebudowa skrzyżowania ulicy Żołnierskiej z DK nr 16 ulica Wojska Polskiego w Mrągowie e” – 6 egz. (opracowanie wielobranżowe)

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

c) Przedmiar robót – 2 egz. (w układzie specyfikacyjnym)

d) Kosztorys inwestorski – 2 egz.

e) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.

f) Całość opracowania w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych formatach.

II. ETAP II

a) Projekt budowlano - wykonawczy „Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie e” – 6 egz. (opracowanie wielobranżowe)

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

c) Przedmiar robót – 2 egz. (w układzie specyfikacyjnym)

d) Kosztorys inwestorski – 2 egz. ( 1 egz. w układzie specyfikacyjnym)

e) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.

f) Całość opracowania w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych formatach.         

           

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie -  31.05.2018 r. (przekazanie kompletnej  dokumentacji  zamawiającemu)         

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2. Dopuszcza się składanie ofert obejmujących wyłącznie całość zakresu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej lub elektronicznej.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub droga elektroniczną na adres t.wrzosek@mragowo.um.gov.pl do dnia  20.11.2017 r. do godz. 1030.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 r. o godz. 1100. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez ogłoszenie wyników na BIP.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT I REFERENCJE

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena oferty  100%

2. Wykonawca zobowiązany do przedstawienie referencji na opracowanie minimum dwóch projektów budowlanych na przebudowę drogi w ostatnich 3 latach.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

            Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracownika referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji: Tomasz Wrzosek
tel. (089) 741 9028.

 

opracował:

Tomasz Wrzosek

 

Załączniki: