Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Woźniak

Przeprowadzenie badań archeologicznych w ramach zadania “Przebudowa ulic Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej w Mrągowie”

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAPYTANIE   OFERTOWE

 

Gmina Miasto Mrągowo zwraca się z zapytaniem o koszt przeprowadzenia badań archeologicznych związanych realizacją zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa ulic Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej w Mrągowie”.

Termin wykonania:

Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy

Zakończenie – do 15.09.2017r.

Dane dotyczące inwestycji:

Przedmiot zapytania obejmuje przeprowadzenie rozpoznawczych, sondażowych badań archeologicznych w celu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu działek nr 77, 88, 112, 78/4, 96, 78/4, 96, 91/2, 91/391/4 obręb 5 oraz nr 181, 188, 184, 180, 187/4, 170/19, 189/6 obręb 4, położonych w Mrągowie przy ul. Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej niezbędnych do uwzględniającej historyczny charakter zaprojektowania przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych. Badania zostały  zalecone decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 114/2017 z dnia 23.03.2017r. Po wykonaniu badań należy opracować niezbędną dokumentację z przeprowadzonych badań.

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie czynności określone we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ofertę cenową należy podać na wypełnionym „Formularzu ofertowym” stanowiącym złącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A lub drogą elektroniczną na adres: g.wozniak@mragowo.um.gov.pl do dnia 26.05.2017r. do godz. 900.

Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy.

 

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnieni są pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Mrągowie: Grzegorz Woźniak tel. (89) 741-90-27 i Tomasz Wrzosek tel. (89) 741-90-28.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
  3. Decyzja WKZ nr 114 z dnia 23.03.2017r
  4. Plan sytuacyjny

 

Załączniki: