Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

„Montaż i obsługa tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A

Przedmiotem zamówienia jest:

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późniejszymi  zmianami.).

Treść niniejszego zaproszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 KC (Dz.U.

z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 a, tel. 89- 741-90-25

e-mail: gkm@mragowo.um.gov.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.

„Montaż i obsługa tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych przy

ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż i obsługa tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie.

Zakres rzeczowy zamówienia:

 1. oczyszczenie skrzynek rozdzielczych i odnowienie ich oznakowania,
 2. przygotowane instalacji do podłączenia energetycznego i złożenie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej,
 3. montaż wyposażenia rozdzielnic tymczasowego zasilania energetycznego - 13 szt. w terminie
  do 23.07.2018 r.,
 4. obsługa urządzeń zasilania energetycznego w czasie Pikniku Country (25 - 29.07.2018 r.)  - podłączanie stoisk, usuwanie awarii itp.,
 5. pełnienie 24 godzinnego dyżuru energetycznego w dniach 27 - 29.07.2018r.,
 6. zabezpieczenie przed niekontrolowanym poborem energii elektrycznej po zakończeniu obsługi stoisk handlowych (30.07.2018 r.),
 7.  współpraca z operatorem sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A.,
 8. demontaż tymczasowego zasilania energetycznego i urządzeń wyposażenia rozdzielni, przygotowanie do magazynowania w terminie do 01.08.2018 r.,
 9. zabezpieczenie skrzynek rozdzielczych na następny okres użytkowania,
 10. inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń rozdzielczych.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie

      z przedmiotem zamówienia.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Termin wykonania:

Rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy.

Zakończenie: 01.08.2018 r..

Zawartość oferty:

Pakiet zawierający ofertę winien zawierać:

 1. Wypełniony formularz ofertowy,
 2. Oświadczenie.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - waga kryterium - 100%.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do udzielenia wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniona jest Mirosława Krakowska, pok. 50, tel. 89 - 741-90-25

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem

„Montaż i obsługa tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych
przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”

 

na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, do dnia 25.05.2018 r. do godziny 15:30.

Oferta winna być sporządzona na załączonym „formularzu ofertowym”.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana drogą elektroniczną oferentom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego najpóźniej w terminie 14 dni od daty składania ofert.

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Załączniki: