Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Mirosław Kuchciński

Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcy

Numer zamówienia: OP.271.11.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

TED/UZP: Ogłoszenie nr 627261-N-2017 z dnia 2017-12-05 r

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie nr 627261-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.
 

Gmina Miasto Mrągowo: Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Mrągowo, krajowy numer identyfikacyjny 51074342700000, ul. ul. Królewiecka  , 11700   Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 74190 00, e-mail zamowienia@mragowo.um.gov.pl, faks 897 412 874.
Adres strony internetowej (URL): www.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W wersji papierowej, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora
Adres:
Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: OP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcy: Powierzchnia całkowita terenu objętego zamówieniem wynosi 2,4789 ha, w tym: a/ płyta górna trawiasta - 6000 m2 , b/ płyta dolna (nawierzchnia z trawy syntetycznej) wraz z obrzeżami – 7041 m2 c/ budynek szatniowo – sanitarny 304 m2, d/ budynek administracyjno–gospodarczy o powierzchni 75,69 m2, e/ pozostały teren: bieżnia, droga, alejki, miejsce pod widownie, skarpy. Przeznaczenie i cele obiektu: Stadion miejski jest obiektem sportowym stanowiącym kompleks umożliwiający organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym rozgrywek, meczy, programowych zajęć szkolnych, itd. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. Stadion nie jest powszechnie dostępny. Obiekty stadionu są udostępniane przez administratora tylko na potrzeby organizacji wymienionych zajęć i imprez. Szczegółowe zasady korzystania z obiektu określa regulamin zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Stadionu Miejskiego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/2/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 września 2004 r. 1. Pielęgnacja i konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej boiska – dolnej płyty stadionu wraz z obrzeżami, tj. : 1/ czyszczenie murawy z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu, 2/ usuwanie na świeżo plam, 3/ nawadnianie nawierzchni sztucznej, 4/ regularne przeczesywanie sztucznej trawy z wypełnieniem (w zależności od stopnia intensywności jego użytkowania), 5/ dokonywanie regularnych przeglądów i drobnych napraw, zlecanie specjalistycznej konserwacji co najmniej raz w roku, 6/ usuwanie śniegu i lodu (przed zaplanowaną grą), 7/ po okresie zimowym rozsianie granulatu ściągniętego w wyniku odśnieżania. 8/ Integralną część zakresu stanowi ,,Instrukcja pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej boiska – dolnej płyty Stadionu Miejskiego w Mrągowie”, która określa dokładny sposób postępowania przy danych czynnościach, którą Wykonawca przyjmie do stosowania. 2. Pielęgnacja i konserwacja murawy na płycie górnej: 1/ koszenie w zależności od wzrostu trawy – 2 razy w tygodniu w okresie wegetacji, 2/ podlewanie i następnie wałowanie trawy w okresie wegetacji – 1 raz w tygodniu, 3/ wiosenne grabienie liści – 1 raz w roku wiosną, 4/ jesienne wygrabianie opadłych liści – 1 raz w tygodniu, 5/ nawadnianie - w zależności od warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie intensywnych przyrostów oraz suszy na głębokości 10–15 cm – 1-2 razy w tygodniu, 6/ wyrównanie nierówności i dosiewanie ubytków, z zastosowaniem specjalnych mieszanek traw zalecanych do boisk sportowych – 1 raz w okresie wegetacji. 7/ odchwaszczanie: punktowo i zapobiegawczo (tylko po ukazaniu się chwastów dwuliściennych, 4-krotnie w sezonie), 8/ nawożenie (terminy ściśle związane z pogodą, ilość nawozów uzależniona od analizy chemicznej podłoża gleby lub analizy organoleptycznej): a/ nawozy wieloskładnikowe 2-krotnie (wiosna, koniec lata), b/ nawożenie azotowe 2 - krotnie - (przełom marca-kwietnia, lipiec), c/ wapnowanie – jesień - 1 raz w roku, 9/ wertykulacja - 3- krotna (wczesna wiosna, lipiec, koniec września), 10/ aeracja – 2-krotna (kwiecień/maj, sierpień/wrzesień), 11/ obcinanie brzegów murawy/trawnika – 1 raz w miesiącu. 3. Utrzymanie bieżni w należytym stanie technicznym, poprzez: wiosenne odchwaszczanie, pielenie – 1 raz w miesiącu, wyrównywanie – 1 raz w miesiącu, odśnieżanie – 1 raz w tygodniu). 4. Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń sportowych na stadionie: kredowanie linii – 1 raz w tygodniu, opalanie i malowanie bramek do piłki nożnej farbą olejną – 2 razy do roku. 5. Utrzymanie i bieżąca konserwacja siedzisk wokół płyty górnej (800 szt.) oraz wokół dolnej płyty (29 szt.), poprzez mycie wraz z zadaszeniem – raz w tygodniu, dokręcanie i wyminę podkładek. 6. Utrzymanie i bieżąca konserwacja ogrodzenia zewnętrznego oraz wewnętrznego wraz z ogrodzeniem miejsca dla kibiców stadionu miejskiego, poprzez łatanie ubytków - 1 raz w miesiącu. 7. Utrzymanie w należytym stanie drogi wewnętrznej oraz alejek na stadionie miejskim, poprzez zamiatanie – 2 razy w tygodniu, odśnieżanie – 2 razy w tygodniu oraz odchwaszczanie – 1 raz w roku. 8. Utrzymanie w należytym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenie stadionu miejskiego, w tym nowych nasadzeń, poprzez cięcia sanitarne x 1 raz do roku oraz wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów. 9. Utrzymanie w należytym stanie i porządku skarp na stadionie do pasa drogowego (koszenie – 1 raz w miesiącu, grabienie liści wiosenne i bieżące jesienne, odchwaszczanie – 1 raz w roku, uzupełnianie ubytków – 1 raz w okresie wegetacji). 10. Bieżąca konserwacja oświetlenia płyty dolnej (10 słupów), poprzez wymianę uszkodzonych opraw świetlnych (do 20 opraw rocznie). 11. Utrzymanie w bieżącej czystości całego terenu stadionu, poprzez codzienne usuwanie zanieczyszczeń stałych (butelek, puszek, papierów, gałęzi, itp.) bieżące usuwanie usterek (rozerwanie siatki, wybicie okna, awaria instalacji, zamalowanie graffiti, itp.). 12. Zapewnienie wszelkiego sprzętu do realizacji zadań, o których mowa w punktach 1-11. 13. Utrzymanie we właściwym stanie eksploatacyjno - technicznym budynków (szatniowo – sanitarnego o powierzchni 304 m2 oraz administracyjno – gospodarczego o powierzchni 75,69 m2) wraz z urządzeniami instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, tj.: 1/ prowadzenie ksiąg budowlanych budynków, zapewnienie przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 2/ rezystancja urządzeń elektrycznych i całej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 3/ zapewnienie zabezpieczenia ppoż. – instrukcja przeciwpożarowa, legalizacja gaśnic, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wykonywanie zaleceń wynikających z instrukcji pożarowej, 4/ sprzątanie pomieszczeń budynków – minimum 1 raz w tygodniu, 5/ codzienne sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych, 6/ bieżąca naprawa usterek, wynikających z korzystania z budynków na stadionie miejskim. 14. Informowanie Zamawiającego o każdej zaistniałej usterce albo zauważonych wadach na piśmie, gdyż mogą one być objęte gwarancją. 15. Zapewnienia dla obiektu dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych (minimum 1 raz na 2 tygodnie) oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych na obiekcie oraz zawieranie umów w tym zakresie. 16. Zawarcie umów oraz opłacanie ubezpieczenia OC i NW oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz okazanie ich Zamawiającemu. 17. Stały dozór obiektu stadionu miejskiego w godzinach 7.00 – 19.00 oraz w pozostałych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zarządcy. 18. Utworzenie 1 etatu dla konserwatora obiektu, który odpowiadać będzie za infrastrukturę znajdującą się na stadionie, w tym budynek szatniowo-sanitarny wraz z zakupionym wyposażeniem. 19. Udostępnianie obiektu: 1/ Użyczenie pomieszczeń w budynku szatniowo – sanitarnym oraz budynku administracyjno – gospodarczym jak również płyty dolnej organizacjom pozarządowych oraz innym podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku według opracowanego harmonogramu udostępniania budynków. Z tytułu użyczenia pomieszczeń w budynkach: szatniowo – sanitarnym oraz budynku administracyjno – gospodarczym i płyty dolnej nie będą pobierane żadne opłaty. 2/ Płyty górnej zgodnie z regulaminem określającym zasady i tryb korzystania ze stadionu miejskiego. 20. Zapewnienie dojścia/dojazdu do obiektu dla osób korzystających z budynku biurowo-gospodarczego, którego Zarządcą od 1.01.2017 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Karo”, w celu prac Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenia dyżurów specjalistów z zakresu wspierania osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 21. Zapewnienie zgodności podejmowanych działań przez Zarządcę jak i przez podmioty korzystające ze stadionu w celu wykonywania umowy z prawem, standardami zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi, w szczególności wymogami i wytycznymi organizacji sportowych, z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa regulującymi zasady organizacji imprez masowych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób korzystających ze stadionu oraz instrukcjami użytkowania obiektu przekazanymi przez Zamawiającego. W szczególności: 1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, 2) zapewnienie ochrony osób i mienia podczas organizacji imprez z uwzględnieniem ustawy dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia, 3) przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 4) przestrzeganie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Stadionu Miejskiego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/2/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 września 2004 r. 22. Opracowywanie harmonogramów zajęć, rozgrywek sportowych, meczy, imprez rekreacyjno–sportowych oraz innych imprez organizowanych na terenie obiektu oraz harmonogramu wynajmu budynków. 23. Pokrycie wszelkich kosztów niezbędnych napraw bieżących i bieżących kosztów eksploatacji obiektu. 24. Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej, w tym prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla dokumentowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów, dotyczących przedmiotowego zamówienia. 25. Wszystkie ewentualne pożytki, osiągnięte w trakcie realizacji zadania, stanowić będą przychód Wykonywany, który je rozliczy a uzyskane wpływy przekaże na zarządzanie obiektem. 26. Przedłożenie raz na kwartał Zamawiającemu sprawozdania z prowadzenia i utrzymania Stadionu, zawierające m.in. statystykę wykorzystania obiektu. 27. Zamawiający upoważniony jest do nadzorowania i kontroli pracy Wykonawcy w zakresie wykonywania zadań. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkich dokumentów (w tym m.in. w zakresie uzyskanych przychodów oraz poniesionych wydatków), dotyczących zarządzanie obiektem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 28. W okresie wykonywania umowy Zamawiający ma zagwarantowane prawo wstępu, bez ograniczeń, na teren obiektu wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w celu zbadania i sprawdzenia stanu wywiązywania się przez Wykonawcę z zawartej między stronami umowy. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uzasadnionych uwag oraz rekomendacji w zakresie utrzymania i eksploatacji nieruchomości. 29. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z póź. zm.) osób wykonujących czynności określone w punktach 1 – 25 (poza czynnościami dot. przeglądu budynków, urządzeń, ochrony imprez masowych należącym do odpowiednich służb oraz działalności sportowej). 30. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 30.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 30.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 30.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 31. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 31.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 31.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 31.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 31.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 32. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 29 czynności. 33. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 77320000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, utrzymywali tereny sportowe (w tym prowadzili i utrzymywali przynajmniej jeden stadion) na kwotę min. 90 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) Wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, 1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, 1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: 2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiany stawki urzędowej podatku VAT, - wykonania prac zamiennych - o wartość tych prac, - rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych prac, - zrealizowanych inwestycji przez Zamawiającego na obiekcie stadionu. 2. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 3. Warunki zmian: - inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, - uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, - forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-14, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki: