Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Tomasz Wrzosek

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia lokalizacji obiektu podziemnego na działce nr 6-229/34 przy ul. Kolejowej w Mrągowie

Numer zamówienia: PBI.7011.17.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, sekretariat pok.nr 17, lub drogą elektroniczną na adres t.wrzosek@mragowo.um.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

Zapytanie ofertowe

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia lokalizacji obiektu podziemnego na działce nr 6-229/34 przy ul. Kolejowej w Mrągowie

 

PBI.7011.17.2017                                                                                        Mrągowo, dnia 16.11.2017 r.

 

          Zapytanie ofertowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006r, z późn. zm.).Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

 

I. Zamawiający

Gmina Miasto Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; NIP: 742-20-96-940

II. Opis przedmiotu zamówienia, zakresu i wytycznych.

            Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badan mających na celu ustalenie lokalizacji obiektu podziemnego na działce nr 6-229/34 przy ul. Kolejowej w Mragowie. W załączeniu plan sytuacyjny z orientacyjna lokalizacją obiektu.

            Badania należy przeprowadzić dwoma metodami:

- profilowanie mikrosejsmiczne,

- profilowanie georadarowe.

            Przeprowadzenie badań ma pozwolić na ustalenie wymiarów (długości, szerokość, głębokości) obiektu w terenie na potrzeby przeprowadzenie jego rozbiórki.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie -  20.12.2017 r. (przekazanie kompletnej  dokumentacji  zamawiającemu)         

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2. Dopuszcza się składanie ofert obejmujących wyłącznie całość zakresu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej lub elektronicznej.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub droga elektroniczną na adres t.wrzosek@mragowo.um.gov.pl do dnia  23.11.2017 r. do godz. 1030.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. o godz. 1100. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez ogłoszenie wyników na BIP.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT I REFERENCJE

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena oferty  100%

2. Wykonawca zobowiązany do przedstawienie referencji na opracowanie minimum dwóch opracowań związanych z przeprowadzeniem badań nad ustaleniem lokalizacji obiektów podziemnych jedna z określonych w zaproszeniu metodą.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

            Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracownika referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji: Tomasz Wrzosek
tel. (089) 741 9028.

 

VIII. ZAŁACZNIKI DO ZAPROSZENIA

  1. wzór umowy

 

 

 

opracował:

Tomasz Wrzosek

 

Załączniki: