Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Dyrektor (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Jednostka podległa

Miejsce zatrudnienia: Jednostka podległa

Nr ogłoszenia: -

Identyfikator: -

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

 

 

1. Podstawa prawna:

1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587).

2/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2017 r., poz. 1597).

 

2. Organ prowadzący:

Gmina Miasto Mrągowo

 

3. Nazwa i adres placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie, ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo.

 

4. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2017 r., poz. 1597).

 

5. Wymagane dokumenty:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie;

1

 

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem;

3/ oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4/ poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5/ poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6/ poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z poźn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7/ poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);

11/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z póź. zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 2

 

12/ poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13/ poświadczona przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14/ oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

6. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w terminie do dnia 21 maja 2018 r. (poniedziałek) do godziny 16:00. Liczy się data wpływu do urzędu.

2/ Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

7. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego:

1/ Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowo. 2/ O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej – nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3/ Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Załączniki: