Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Dyrektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Jednostka podległa

Miejsce zatrudnienia: Jednostka podległa

Nr ogłoszenia: 0

Identyfikator: 0

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie

 

1. Podstawa prawna:

1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.).

2/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

2. Organ prowadzący:

Gmina Miasto Mrągowo

 

3. Nazwa i adres placówki:

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka”, ul. Kopernika 5, 11-700 Mrągowo

 

4. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.).

 

5. Wymagane dokumenty:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie;

2/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

4/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 5 ppkt 3;

5/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z póź. zm.);

10/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

11/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

12/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póź. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z póź. zm.);

13/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

6. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajkaw Mrągowie”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w terminie do dnia 20.06.2017 r. (wtorek) do godziny 15:30. Liczy się data wpływu do urzędu.

 

7. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie – nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Burmistrz

(-) mgr Otolia Siemieniec

Załączniki: