Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Roksana Borowiec

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski

Nr ogłoszenia: GGN1

Identyfikator: AG.2110.2.2017

Informacje dodatkowe:

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. geodezyjno-kartograficznych

w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Miejskiego w Mrągowie

1.Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

 1. spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i 3  Ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. posiada wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia,
 3. posiada minimum roczny staż pracy w administracji publicznej,
 4. posiada umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym, wykorzystując edytory tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (MS Office lub Open Office) oraz programy specjalistyczne EW MAPA, EW OPIS,
 5. zna Ustawę o samorządzie gminnym, KPA oraz przepisy szczegółowe wynikające z zakresu pracy na stanowisku, w tym ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny w zakresie: prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości,
 6. zna rozporządzenia: w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz  w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  w stopniu co najmniej podstawowym znajomość i obsługa programów specjalistycznych wykorzystywanych na stanowisku, m. in. AUTO CAD, PUMA

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań poprzez:

a) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności (gruntowych i przesyłu) na  gruntach miejskich,

b) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem zmian w księgach wieczystych,

c) prowadzenie spraw związanych z weryfikacją dokumentacji geodezyjnej,

d) prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów oraz klasyfikacją gleboznawczą,

e) prowadzenie nadzoru granic terenów gminnych i postępowań w przypadku naruszenia prawa własności,

f) nadzorowanie zgodności wykorzystania nieruchomości z przeznaczeniem w umowie dzierżawy oraz prowadzenie postepowania w razie stwierdzenia nieprawidłowości,

g) przygotowywanie wniosków do prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego oraz propozycji zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,

h) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i nadaniem numeracji porządkowej nieruchomości.

2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Pomieszczenia biurowe usytuowane  na II piętrze budynku Urzędu, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, jak również praca w terenie. Stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie w miesiącu lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

5. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. list motywacyjny,
 4. dokument poświadczający wykształcenie
 5. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia.

 

UWAGA: dokumenty wymienione w podpunktach d-f należy załączyć w formie oryginałów bądź kserokopii, potwierdzonych w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 17 przy ul. Królewieckiej 60A lub pocztą elektroniczną na adres: s.malyszko@mragowo.um.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A z dopiskiem „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. geodezyjno-kartograficznych w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie”  w terminie do dnia 17.03.2017 roku, do godz. 1530.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mragowo.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.     z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

Załączniki: