Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Roksana Borowiec

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia I Opieki Społecznej

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski

Nr ogłoszenia: EKZ.1

Identyfikator: AG.2110.7.2016

Informacje dodatkowe:

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
OGŁASZA  NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze   ds. edukacji  w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

Wymagania niezbędne:
 

Kandydatem może być osoba, która:

a)      spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub pedagogika,

c)      posiada minimum trzyletni staż pracy zawodowej, w tym minimum dwuletni w administracji publicznej,

d)     posiada umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, wykorzystując edytory tekstów i arkuszy kalkulacyjnych MS Office (Word, Excel) lub Open Office

e)      zna ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, KPA, rozporządzenia MEN oraz przepisy szczegółowe wynikające z zakresu pracy na stanowisku.
 

Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku administracja publiczna lub pedagogika,

b)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem,
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze   socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo.

b)   Prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowych programów oświatowych, w tym terminowe rozliczenie przyznanych na ten cel dotacji.

c)    Prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

d)   Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników.

e)    Prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i nauki, w tym prowadzenie egzekucji tego obowiązku.

f)    Prowadzenie systemu informacji oświatowej SIO.

g)    Prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych.

h)   Prowadzenie spraw związanych  z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

i)     Prowadzenie ewidencji wypadków w szkołach i placówkach oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta

j)  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

k) Prowadzenie spraw związanych z refundacją dotacji za dzieci będące mieszkańcam  miasta, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych poza terenem Mrągowa.

 l)  Prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień oświatowych w zakresie uczęszczania dzieci z Gminy Mrągowo do mrągowskich szkół oraz w zakresie wspólnej

     organizacji nauki religii.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   

Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

Pomieszczenia biurowe usytuowane  na I piętrze budynku Urzędu. Praca chodząco-siedząca, umysłowa, związana  z obsługą petentów. Stanowisko pracy wyposażone  w  komputer, monitor ekranowy oraz drukarkę.

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie w miesiącu sierpniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      kwestionariusz osobowy,

c)      list motywacyjny,

d)     dokument poświadczający wykształcenie, uprawnienia oraz wymagane przeszkolenia,

e)      dokumenty potwierdzające staż pracy,

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia  oryginału    aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

h)      oświadczenie o stanie zdrowia.

UWAGA: dokumenty wymienione w podpunktach d-f należy załączyć w formie oryginałów bądź kserokopii, potwierdzonych w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 17 przy ul. Królewieckiej 60A lub pocztą elektroniczną na adres: s.malyszko@mragowo.um.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A z dopiskiem ”Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. edukacji   w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej ” w terminie do dnia 23.11.2016 r .

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mragowo.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

 

Załączniki: