Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Doraczyński

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Organizacyjno-Prawny

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski

Nr ogłoszenia: AG01

Identyfikator: AG.01.2016

Informacje dodatkowe:

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. kadrowych  w Referacie Administracyjno - Gospodarczym

 

  1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:

a)      spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      posiada wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja,  

c)      posiada umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, wykorzystując edytory tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (MS Office lub Open Office),

d)     zna ustawy:

                        o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks

                        Pracy, o ochronie danych osobowych, instrukcję kancelaryjno-

                        archiwalną, KPA.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi,

b)      doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym na stanowisku w/w lub pokrewnym.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.      Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu  Miejskiego w Mrągowie Miasta w systemie PUMA moduł KADRY i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta zgodnie z przepisami prawa pracy oraz wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych.

b.      Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych i zwolnień lekarskich w systemie PUMA, moduł Kadry.

c.      Zgłoszenie, zmiana danych i wyrejestrowywanie drogą elektroniczną (program PŁATNIK) pracowników oraz członków ich rodzin, w związku z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz współdziałanie
w tym zakresie z ZUS.

d.     Wykonywanie zadań dotyczących spraw socjalnych pracowników Urzędu w ramach ZFŚS.

e.      Prowadzenie ewidencji  księgozbioru, pieczęci i tablic urzędowych.

f.       Prowadzenie ewidencji oświadczeń pracowników o prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej.

g.      Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrolowanie ich aktualności.

h.      Wykonywanie zadań związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze , w tym zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu ogłoszeń o naborze oraz informacji z przebiegu naboru.

i.        Wykonywanie zadań z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników.

j.        Prowadzenie kart szkoleniowych pracowników Urzędu, przygotowywanie materiałów niezbędnych dla opracowania planu szkoleń.

k.      Wykonywanie zadań związanych z wyborami: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, samorządowymi, ławników oraz referendum.

l.        Dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

m.    Sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym.

n.      Sporządzanie sprawozdawczości obowiązującej na stanowisku pracy.

o.      Współdziałanie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej.

p.   Wykonywanie  innych  zadań  zleconych przez Kierownika Referatu.

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   

Stanowisko pracy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Królewieckiej 60 A, I piętro, pokój nr 28. Praca siedząco – chodząca, umysłowa. Stanowisko pracy wyposażone w komputer , monitor ekranowy i drukarkę.

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie w miesiącu sierpniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      kwestionariusz osobowy,

c)      list motywacyjny,

d)     dokument poświadczający wykształcenie,

e)      dokumenty potwierdzające staż pracy,

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)      podpisane oświadczenie, że kandydata nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

h)      oświadczenie o stanie zdrowia.

 

UWAGA: dokumenty wymienione w podpunktach d-f należy załączyć w formie oryginałów bądź kserokopii, potwierdzonych w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 17 przy ul. Królewieckiej 60A  lub  pocztą elektroniczną na adres: s.malyszko@mragowo.um.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mrągowie,11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. kadrowych w Referacie Administracyjno- Gospodarczym” w terminie do dnia 10.10.2016 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_miejska/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

Załączniki: