Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Anna Madej

Inspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa I Inwestycji

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski

Nr ogłoszenia: PBI.2

Identyfikator: AG.2110.3.2016

Informacje dodatkowe:

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
OGŁASZA II NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze ds. Budownictwa i Inwestycji
w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

 

 

  1. Wymagania niezbędne:
     

Kandydatem może być osoba która:

a)    spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)    posiada wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo,

c)    posiada minimum dwuletni staż pracy,

d)    posiada umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym, wykorzystując edytory tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (MS Office lub Open Office) oraz program Autocad lub pokrewne,

e)     zna ustawę o samorządzie gminnym, KPA oraz przepisy szczegółowe wynikające        z  zakresu  pracy  na  stanowisku, w tym ustawy:  Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Prawo ochrony środowiska,

f)      posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

b)      w stopniu co najmniej podstawowym znajomość i obsługa programów specjalistycznych wykorzystywanych  na ww. stanowisku, m.in. Norma lub inny program kosztorysowy, Ewmapa.
 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Realizacja zadań inwestycyjnych poprzez:

-        prowadzenie procedury zamówienia na roboty inwestycyjne i prace projektowe poniżej 30 000 EURO,

-        opracowanie zakresów rzeczowych do specyfikacji przetargowej,

-        udział w pracach komisji przetargowej na projekty i roboty budowlane,

-        udział z ramienia Urzędu w spotkaniach i naradach roboczych wynikających
z realizacji inwestycji,

-        protokólarne przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy,

-        ustalenie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające,

-        dokonywanie zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminach zgodnych z ustawą Prawo budowlane,

-        monitoring i kontrola zadań i inwestycji realizowanych przez Gminę Miasto Mrągowo lub przy jej udziale,

-        zakończenie i odbiór realizowanych zadań,

-        rozliczenie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych,

-        przekazanie dla wskazanego przez Burmistrza Miasta użytkownika wykonanych
w ramach inwestycji: obiektów budowlanych, budynków, budowli, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, terenu i dokumentacji z tym związanej.

2.    Przygotowanie projektów umów, aneksów na realizację zadań.

3.    Opisywanie i sprawdzanie faktur dotyczących realizowanych zadań, ich zgodności z umowami, aneksami i harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

4.    Uzgodnienie z Referatem Finansów i Budżetu stanu nakładów poniesionych na zadaniach.

5.    Sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji.

6.    Prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami obiektów będących własnością Miasta.

7.    Uczestniczenie w pracach komisji odbioru robót rozbiórkowych, remontowo- budowlanych, związanych z gospodarką komunalną a zleconych przez Urząd Miejski.

 8.     Opracowywanie wniosków do Burmistrza Miasta oraz projektów Uchwał Rady Miejskiej
z zakresu prowadzonych czynności.

9.        Przygotowanie i przekazanie raz w roku kompletnych dokumentów do archiwum zakładowego.

10.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

11.    Prowadzenie ewidencji projektów technicznych.

12.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu.

Zadania dodatkowe

1.    Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy ze środków zewnętrznych.

2.    Przygotowanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych.

3.    Opracowywanie dokumentów służących do pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

4.    Opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizacje zadań gminnych z funduszy zewnętrznych

5.    Monitorowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto oraz ocena ich wykonania.

6.    Współdziałanie z referatami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Referat.

7.    Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:   

Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

Pomieszczenia biurowe usytuowane  na II piętrze budynku Urzędu, który  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze wyposażonym
w monitor ekranowy, jak również praca w terenie (kontrole inwestycji, odbiory, przeglądy).

Stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt biurowy.

 

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie w miesiącu sierpniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      kwestionariusz osobowy,

c)      list motywacyjny,

d)     dokument poświadczający wykształcenie, uprawnienia oraz wymagane przeszkolenia,

e)      dokumenty potwierdzające staż pracy,

f)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana  do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

h)      oświadczenie o stanie zdrowia.

 

UWAGA: dokumenty wymienione w podpunktach d-f należy załączyć w formie oryginałów bądź kserokopii, potwierdzonych w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
pokój 17 przy ul. Królewieckiej 60A lub pocztą elektroniczną na adres:
s.malyszko@mragowo.um.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa
 i inwestycji w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji
w terminie do dnia 12.09.2016 r .

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mragowo.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

Załączniki: