Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 57

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn.zm./, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1195/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

BURMISTRZ    MIASTA    MRĄGOWO

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności    nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 57, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 83 o powierzchni 306 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00008183/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) .

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 25.500 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Teren w pobliżu działki jest uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 126,23 m2. Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony.

Granice prawne nieruchomości nie pokrywają się z istniejącym ogrodzeniem.

Dla sprzedawanego budynku mieszkalnego, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B8MWU t.j. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2018 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział Centrum w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235 lub w kasie tut. Urzędu.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,

przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278 z późn.zm.).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.

Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn.zm./. 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23.