Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Anita Opalach

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 9 maja 2018 r.

IGR-11.7820.1.18.2018
z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. l lf ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) wojewoda warmińsko — mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Władysława Łukaszuka reprezentującego inwestora — Zarząd Województwa Warmińsko — Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) została wydana decyzja Nr 21/18 z dnia 9 maja 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.18.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińskomazurskiego Nr 18/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: IGR-II.7820.1.19.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 od km 0+086,45 do km 1+545,71 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych", w zakresie podziału na etapy. W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 730 — 1530). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                       Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
                                                                                                               Zbigniew Pazerski
                                                                                                              DYREKTOR
                                                                                                                      Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Załączniki: