Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Andrzej Żbikowski

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Królewieckiej 16/1 w Mrągowie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1199/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie, składającego się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 36,70 m2 wraz z udziałem wynoszącym 378/6512 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,10 m2,
  • prawo własności udziału wynoszącego 378/6512 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działka nr 144/11 o powierzchni 336 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00013816/8, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym, w którym znajduje się 15 lokali.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem A15MUS, tj. teren zabudowy śródmiejskiej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 15 % ceny wywoławczej, tj. kwotę 6.750 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.

Budynek, w którym mieści się sprzedawany lokal jest częściowo podpiwniczony, dwupiętrowy, wybudowany na początku XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty są kamienne, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy są drewniane, belkowe. Schody na piętra oraz balustrady są drewniane. Dach jest drewniany, kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Tynki na matach trzcinowych. Elewacje są częściowo otynkowane zaprawą cementowo - wapienną. Budynek składa się z dwóch części, pierwszej z frontem przy ul. Królewieckiej oraz części na tyłach zabudowy, z klatką schodową od podwórza. W lokalu mieszkalnym nr 1 na posadzkach znajduje się bardzo zniszczona okładzina. Ściany w pomieszczeniach są otynkowane, ze zniszczonymi powłokami malarskimi. Okna są z PCV, drzwi płycinowe są zużyte. W pokojach znajdują się piece kaflowe. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową i wodno - kanalizacyjną.  Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny określono jako zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

Budynek przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa  warmińsko - mazurskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 1 lutego 1991 r. pod numerem A-1668, obecnie numer jest zmieniony na A-3086. W związku z powyższym od ceny nabycia lokalu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa i zarządzeniem Nr 1159/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Burmistrza Miasta Mrągowo w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz obniżenia do 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków, od ceny nabycia lokalu przysługuje 10 % bonifikata. Ponadto, budynek znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko - mazurskiego jako nawarstwienia kulturowe starego miasta Mrągowa decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 13 maja 1992 r. pod numerem C-151 oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - obszar nawarstwień kulturowych starego miasta wpisany do rejestru zabytków. Budynek znajduje się również w gminnej ewidencji zabytków. Z tytułu wpisania do rejestru zabytków obszaru obejmującego także teren, na którym znajduje się budynek, nie przysługuje bonifikata. Nabywca lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). Ponadto, w związku z wpisaniem do rejestru zabytków gruntu, na którym usytuowany jest budynek wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej działki wymagają poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i prowadzić je po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

  1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
  2. przy obrocie bezgotówkowym - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 6 czerwca 2018 r. w godzinach 14.00-15.00.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 10.00.

 

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu, po zastosowaniu 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków, płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, nr tel. 89 741-90-21.