Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: ŚGO.6220.4.2018                                                Mrągowo, dnia 4 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Mrągowo działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257 ze zm.)

 


zawiadamia,


że w dniu 04.05.2018r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:                              Uruchomienie nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym „Agromasz” w Mrągowie”, na działce o nr ewidencyjnym 213/6 obręb 3 położonej w Mrągowie.

 

Strony postępowania  mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52, w godz. 730 - 1530.Dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mrągowo, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Burmistrz Miasta Mrągowo

Otolia Siemieniec