Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

I przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego oraz tarasu w Mrągowie, przy ul. Jaszczurcza Góra 6

 

Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony, do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i posiadają doświadczenie w jej prowadzeniu, na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 137,95 m2 oraz tarasu o powierzchni użytkowej 250,00 m2, położonego w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra 6, obręb nr 5, działka nr 256/4, nr księgi wieczystej: OL1M/00011348/2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

                                                                   

Lokal użytkowy  o powierzchni 137,95 m2 usytuowany na parterze budynku, składa się z niżej wymienionych pomieszczeń:

-  sala nr 1 - 52,01 m2

-  przedsionek - 5,25 m2

-  toaleta - 3,69 m2

-  sala nr 2 - 19,43 m2

-  bufet - 12,13 m2

-  kuchnia - 12,03 m2

-  korytarz - 4,21 m2

-  magazyn - 9,09 m2

-  szatnia - 3,32 m2

-  wc - 1,92 m2

-  przedsionek - 2,18 m2

-  magazyn - 7,27 m2

-  pom. gosp. - 2,02 m2

-  zmywalnia - 3,40 m2.

W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie kominkiem, monitoring.

Współużytkownikiem budynku jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zajmujące lokal biurowy na I piętrze.

Lokal do dyspozycji własnej posiada 1 miejsce parkingowe.

Taras o powierzchni 250,00 m2, częściowo zadaszony, przylega bezpośrednio do lokalu użytkowego.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot najmu położona jest na terenach obsługi turystyki.

Przetarg ograniczony jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat oraz do rodzaju prowadzonej działalności – działalność gospodarcza gastronomiczna, ma na celu wybór najemcy posiadającego doświadczenie w tym zakresie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lat.

 

Wywoławcza stawka czynszu najmu netto za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 9,27 zł.

Najemca lokalu użytkowego będzie opłacał czynsz najmu, według wylicytowanej stawki miesięcznej za  1 m² powierzchni użytkowej lokalu, powiększony o 23% VAT.

Stawka czynszu za 1m2 powierzchni tarasu będzie wynosiła ¼ wylicytowanej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Stawka czynszu podlega podwyższeniu co roku, w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Wynajmującego, w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę czynszu w stosunku do trzech pierwszych kwartałów roku ubiegłego, obwieszczonego przez Prezesa GUS i obowiązuje od dnia 01 stycznia każdego roku.

Poza czynszem najmu najemca uiszcza podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną                 i wodę na podstawie wskazań podliczników lub w formie ryczałtu uzgodnionego przez strony. Najemca we własnym zakresie podpisuje umowę na odbiór nieczystości stałych.

Przed podpisaniem umowy najmu Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość miesięcznego czynszu najmu.

Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 10-tego dnia każdego miesiąca.  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. wniesienie wadium w wysokości 5 574,52 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 52/100 zł) w kasie Urzędu Miejskiego, bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie, PKO BP S.A. w Mrągowie, nr konta: 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

Wadium należy wnieść w terminie do 04 maja 2018 roku.

Za dokonanie wniesienia wadium  uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu. W przypadku gdy uczestnik przetargu,  który przetarg wygrał  uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, wniesione  przez niego wadium ulega przepadkowi.

2. złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu tj.:

-  aktualnym dokumentem (oryginałem lub odpisem) potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, w okresie co najmniej ostatnich dwóch lat,

- aktualnym zaświadczeniem właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającym nie zaleganie z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem o uzyskaniu przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzeniem o uzyskaniu przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczeniem o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Miasta Mrągowa lub o uzyskaniu zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności,

- oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu najmu i nie wniesieniu zastrzeżeń,

- oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami najmu, wzorem umowy najmu i nie wniesieniu zastrzeżeń,

- kopią dowodu wniesienia wadium.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 04 maja 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A do godz. 10.00, w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego oraz tarasu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej”.

 

Komisja przetargowa w dniu 07 maja 2018 r. dokona sprawdzenia czy oferenci spełniają warunki wzięcia udziału w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 07 maja 2018 r. do godz. 14.00.

W przypadku gdy Komisja Przetargowa stwierdzi brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub jego braki formalne, Oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.

Przy wyborze Najemcy pod uwagę będzie brana wylicytowana stawka czynszu miesięcznego netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (100%).

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszu najmu miesięcznego netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r., w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, w sali nr 1, o godz. 10.00.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, (II piętro, pok. 50)  tel. 89 741 90 25.

 

Załączniki: