Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Ewa Kowalewska | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Królewiecka 16/1

 ZARZĄDZENIE Nr 1159/2018

Burmistrza Miasta Mrągowo

 z dnia 08.03.2018r.

 

w sprawie:   podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce gruntu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz udzielenia 10% bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) i art. 25, 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (z późn. zm.), w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO zarządza, co następuje:

 

§1.       Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz z udziałem w działce gruntu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 16/1.

§2.       Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowo, cenę lokalu mieszkalnego obniża się o 10 % z tytułu wpisania budynku przy ul. Królewieckiej 16 do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem A-1668, obecnie A-3086.

§3.       Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz opublikowaniu na stronie internetowej tut. Urzędu na okres 21 dni.

§4.       Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§5.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki: