Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9.08.2017r. zawiadamiające o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie"

znak: ŚGO.6220.11.2017                                                          Mrągowo, dnia 09 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Mrągowo, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) 

 

zawiadamia

 

 w dniu 14.04.2017 r.. wpłynął wniosek Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie z siedzibą przy  ul. Elewatroskiej 13, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie”.  

 

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1, pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 poz. 71) i może wymagać przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, Organ w dniu 9.06.2017 r. po zasięgnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – opinia z dnia 2.06.2017 r. znak: WOOŚ.4240.171.2017.TP.1
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie – opinia sanitarna   z dnia 06.06.2017 r. znak: ZNS.4083.10.2017

wydał postanowienie znak: ŚGO.6220.11.2017 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Mrągowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z raportem oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej  w terminie od 10.08.2017 r. do 31.08.2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,   ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52,  w godz. 7.30 – 15.30,  tel. 089 741 90 29, sekretariat@mragowo.um.gov.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Mrągowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie.

                                                                                                                      

Burmistrz Miasta Mrągowo

 

    Otolia Siemieniec