Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 03.08.2017r. informujące o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie studni głębinowej nr 2 dla uzupełnienia niedoborów wody powierzchniowej do podlewania Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Stokrotka"i Irys w Mrągowie"

znak: ŚGO.6220.15.2017                                                Mrągowo, dnia 03 sierpnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 03.08.2017 r na wniosek na wniosek Pana Mieczysława Orzoł Prezesa Zarządu ROD „Stokrotka” reprezentującego Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka” w Mrągowie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie studni głębinowej nr 2 dla uzupełnienia niedoborów wody powierzchniowej do podlewania Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stokrotka” i „Irys” w Mrągowie” na działce nr 12 obręb 10.

 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71) - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym dla ww. decyzji oraz postępowania jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami , ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo pok. 52, od poniedziałku do piątku ( w godz. 7.30-15.30) w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.