Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała 3) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/9/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

Numer aktu: XLII/3/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: