Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812016-10-27XXV/9/2016Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,Obowiązujący
822016-10-27XXV/8/2016Uchwała w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
832016-10-27XXV/7/2016Uchwała w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasada ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
842016-10-27XXV/6/2016Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017,Obowiązujący
852016-10-27XXV/5/2016Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,Obowiązujący
862016-10-27XXV/4/2016Uchwała w sprawie podpisania Porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Mrągowo w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.Obowiązujący
872016-10-27XXV/3/2016Uchwała W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat, terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Roosevelta o łącznej powierzchni 4,43 ara oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.Obowiązujący
882016-10-27XXV/2/2016Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta MrągowaObowiązujący
892016-10-27XXV/15/2016Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych uchwalonego uchwałą Nr XLIII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych.Obowiązujący
902016-10-27XXV/14/2016Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016,Obowiązujący
Strona 9 z 115