Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-12-21XXXIX/1/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2025.Obowiązujący
522017-10-26XXXVII/9/2017Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie, w skład którego wchodziły sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie,Obowiązujący
532017-10-26XXXVII/8/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,Obowiązujący
542017-10-26XXXVII/7/2017Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości,Obowiązujący
552017-10-26XXXVII/6/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłatyObowiązujący
562017-10-26XXXVII/5/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
572017-10-26XXXVII/4/2017Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, obowiązujących w roku 2018,Obowiązujący
582017-10-26XXXVII/3/2017Uchwała w sprawie 3) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także skazania organów do tego uprawnionych,Obowiązujący
592017-10-26XXXVII/2/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2014-2018”,Obowiązujący
602017-10-26XXXVII/13/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
Strona 6 z 125