Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mrągowa o II przetargu pisemnym ograniczonym na najem hangaru nr 2 przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg pisemny ograniczony do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, na najem pomieszczeń magazynowych położonych w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra 6, obręb nr 5, działka nr 256/4, nr księgi wieczystej: OL1M/00011348/2, -  hangar nr 2 o powierzchni użytkowej 67,91 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego, wykonywanej na Jeziorze Czos.  

                                                                  

Hangar położony jest w wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym budynku hangaru na łodzie, pokrytym dachem dwuspadowym, składającym się z 4 pomieszczeń magazynowych. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot najmu położona jest na terenach obsługi turystyki. Ograniczenie przetargu co do osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz co do rodzaju prowadzonej działalności – działalność gospodarcza związana z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego, prowadzona na Jeziorze Czos – ma na celu zapewnienie obsługi turystyki i rekreacji nad Jeziorem Czos oraz wybór najemcy posiadającego doświadczenie w tym zakresie.

Umowa najmu zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

Wywoławcza stawka bazowa czynszu najmu netto za 1 m² powierzchni  użytkowej hangaru nr 2 wynosi 9,27 zł netto + 23%VAT.

Najemca lokalu użytkowego – hangaru, będzie opłacał czynsz najmu, według oferowanej stawki miesięcznej za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, powiększony o 23% VAT. Poza czynszem najmu najemca uiszcza opłaty za dodatkowe świadczenia oraz podatek od nieruchomości. Najemca we własnym zakresie  podpisuje umowę na odbiór nieczystości stałych.

Przed podpisaniem umowy najmu przyszły najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Wysokość kaucji wynosi 3-krotną wysokość miesięcznego czynszu najmu.

Czynsz najmu płatny miesięcznie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. wniesienie wadium w wysokości 1 888,58 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt osiem 58/100 zł) w kasie Urzędu Miejskiego, bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie, PKO BP S.A. w Mrągowie, nr konta: 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

Wadium należy wnieść w terminie do 15 czerwca 2018 roku.

Za dokonanie wniesienia wadium  uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im  po przetargu. W przypadku gdy uczestnik przetargu,  który przetarg wygrał  uchyli się od zawarcia umowy najmu  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej widomości informacji o wyniku przetargu, wniesione  przez niego wadium ulega przepadkowi;

 

2. złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu tj.:

- złożenie dokumentów (oryginału lub uwierzytelnionego odpisu) potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,

- złożenie oświadczenia o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Miasta Mrągowa,

- złożenie oświadczenia o nie zaleganiu z opłatami składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- złożenie oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami na rzecz Urzędu Skarbowego,

- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wniesieniu zastrzeżeń,

- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem najmu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 15 czerwca 2018 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A do godz. 10.00, w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na najem hangaru nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego”.

 

3. złożenie pisemnej oferty:

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną stawkę czynszu najmu miesięcznego netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

- opis planowanej działalności – formę prowadzonej działalności,

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Pisemną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 15 czerwca 2018 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do godz. 10.00, zaadresowanej w następujący sposób:

„Oferta w przetargu ograniczonym na najem hangaru nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego”.

 

Komisja przetargowa w dniu 18 czerwca 2018 r. dokona sprawdzenia czy oferenci spełniają warunki wzięcia udziału w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 18 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku gdy Komisja Przetargowa stwierdzi brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub jego braki formalne, Oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.

 

Część jawna przetargu i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu  22 czerwca 2018 r., w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, w pok. nr 19, o godz. 10.00.

Pierwszy przetarg ogłoszony był na dzień 13 kwietnia 2018 r.

Przy wyborze najemcy pod uwagę będzie brana zaoferowana stawka czynszu miesięcznego netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą stawkę czynszu najmu miesięcznego netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, (II piętro, pok. 50)  tel. 89 741 90 25.

 

Załączniki: