Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Andrzej Żbikowski

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Nikutowo 15/2

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1190/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku na Osiedlu Nikutowo 15 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku na Osiedlu Nikutowo 15 w Mrągowie, składającego się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 35,70 m2 wraz z udziałem wynoszącym 31/1000 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,20 m2,
  • prawo własności udziału wynoszącego 31/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 9 jako działka nr 10/76 o powierzchni 1945 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00017944/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 24 lokale.

 

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MWU-2, tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ekstensywnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT.

 

Wadium wynosi 15 % ceny wywoławczej, tj. kwotę 16.500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.

Budynek jest podpiwniczony, dwupiętrowy, trzyklatkowy, wybudowany w 1979 r. Obiekt wykonany w technologii mieszanej, częściowo monolitycznej, częściowo murowanej. Elewacja ocieplona jest styropianem. Stropy i schody żelbetowe. Stropodach płaski z elementów prefabrykowanych, kryty papą, obróbki z blachy ocynkowanej. Budynek jest w zadowalającym stanie technicznym.

W lokalu mieszkalnym nr 2 na posadzkach w przedpokoju, części kuchni i pokoju znajdują się panele, w łazience i kuchni terakota. Ściany w pokoju są otynkowane i pomalowane. W przedpokoju i części ścian kuchni znajduje się boazeria z paneli winylowych. W łazience i kuchni na ścianach znajduje się glazura. Okna są z PCV, stolarka drzwiowa płycinowa. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczna, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o. Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny określono jako zadowalający.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

 

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

  1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
  2. przy obrocie bezgotówkowym - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 21 maja 2018 r. w godzinach 14.00-15.00.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 10.00.

 

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, nr tel. 89 741-90-21.