Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

znak: ŚGO.6220.04.2018                                                                                                                                                                                                                  Mrągowo, dnia 19.04.2018r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


 

Burmistrz Miasta Mrągowo działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017,poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017,  poz. 1257 z późn. zm. )


zawiadamia,


że w dniu 19.04.2018r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :  „uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym „Agromasz” w Mrągowie”, na działce o nr ewidencyjnym 213/6 obręb 3 położonej w Mrągowie.

                           

Strony postępowania  mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52, w godz. 730 - 1530.Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mrągowo, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Mrągowie.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Miasta Mrągowa

                                                                                                                                                                                                                                            Otolia Siemieniec