Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1183/2018

                       Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Towarowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/11/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowa, położonego w Mrągowie przy ulicy Towarowej, zmienionej Uchwałą Nr X/3/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

        § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy      Królewieckiej nr 60A.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

 

            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.