Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo o wystąpięniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie

Znak: ŚGO.6220.4.2018                                                       Mrągowo, dnia 04.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mrągowo zawiadamia, że zgodnie art. 64 ust. 1 ww. ustawy

zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie

o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym „Agromasz” w Mrągowie”, na działce o nr ewidencyjnym 213/6 obręb 3 położonej w Mrągowie, które zgodnie z § 3                 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania   z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami  w  Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52,  w godz. 7.30 – 15.30,  tel. 089 741 90 29.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mragowo.um.gov.pl lub pisemnie do Burmistrza Miasta Mrągowo.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.