Kategoria: Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

znak: ŚGO.6220.4.2018                                                 Mrągowo, dnia 03 kwietnia 2018r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1    i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Mrągowo

zawiadamia,

że w dniu 30.03.2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Janusza Gruszczewskiego właściciela Zakładu Metalowego  „Agromasz” znajdującego się przy ul. Lubelskiej 42B w Mrągowie

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym „Agromasz” w Mrągowie”, na działce o nr ewidencyjnym 213/6 obręb 3 położonej w Mrągowie.

Osoby mające interes prawny mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52,                                 w godz. 730 - 1530.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy mogą również składać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mragowo.um.gov.pl lub pisemnie do Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta Mrągowo

 

                                                                                              Otolia Siemienic