Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1154/2018

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 57, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/16/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 57.

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO  zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: