Kategoria: Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 01.01.2018 r. do 24.01.2018 r.

Termin składania uwag: 09.02.2018 r.

Załączniki: