Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Ewa Kowalewska | wersja archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mrongowiusza 28/5

Mrągowo, dnia 23.01.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1125/2018 z dnia 18.01.2018r.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mrongowiusza 28 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącej własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w suterenie budynku przy ul. Mrongowiusza 28 w Mrągowie, składającego się z dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 37,38 m2 wraz z udziałem wynoszącym 124/1000 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie wc ( pow. 0,92 m2) i piwnica ( pow. 5,62 m2)
  • prawo własności udziału wynoszącego 124/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działka nr 70/4, o powierzchni 144 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00008066/7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 5 lokali.

 

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem A70MWU tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT.

 

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej tj. kwotę 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.

Budynek jednoklatkowy, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegły. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty jest dachówką. Rynny i rury spustowe są z blachy ocynkowanej, elewacja jest ocieplona i otynkowana.

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w suterenie od strony ul. Mrongowiusza jest to kondygnacja piwniczna, a od podwórza – z którego prowadzi wejście do lokalu – poziom posadzki znajduje się na wysokości przyległego terenu. Do lokalu przynależy pomieszczenie wc i piwnicy. Lokal nie posiada łazienki. W kuchni znajduje się wykładzina gumoleum, w pokojach płyty wiórowe pomalowane farbą. Ściany są otynkowane i pomalowane, w kuchni wykonano lamperię olejną. Okna są z PCV, drzwi wewnętrzne płycinowe. W pokojach znajdują się piece kaflowe będące źródłem ogrzewania. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno ‑ kanalizacyjną, gazową. Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny określono jako średni. Wejście do pomieszczenia wc znajduje się w korytarzu obok lokalu. Na posadzce znajduje się gres, ściany są otynkowane i pomalowane. Elementy budynku utrzymane są zadowalająco. Celowy jest remont bieżący.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2018r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka nr 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

 

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

  1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
  2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

 

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 27 lutego 2018r. w godzinach 14.00 – 15.00.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 marca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w Sali nr 1 o godzinie 9.00.

 

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponoszą nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490). Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.