Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1122/2018

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym (garażowym), położonej w Mrągowie przy ulicy Moniuszki, przeznaczonej do sprzedaży na własność, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/3/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, w sprawie zgody na sprzedaż budynku użytkowego, położonego w Mrągowie przy ulicy Moniuszki oraz przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu dla obecnego najemcy budynku.

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: