Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Ogłoszenie dotyczące usuwania azbestu

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Mrągowo

dotyczące usuwania azbestu

 

Uprzejmie informuję Mieszkańców miasta Mrągowo, że wraz z początkiem 2018 roku rusza ósma edycja działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

 

Konkurs, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach niego przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu, jednak wartość dofinansowania nie może przekroczyć 300 zł za 1 tonę usuniętych wyrobów azbestowych .

 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, rolnicy,  kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także spółki prawa cywilnego i handlowego.  Z tym, że w przypadku spółek dofinansowanie nie może przekroczyć 200 000,00 zł na jednego Beneficjenta w danym roku kalendarzowym.

 

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w terminie do 10.03.2018 roku.

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego  w Mrągowie  pok. 52, II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dodatkowe informacje na temat składania wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 29.

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo

                                                                                                                                                                                                               Otolia Siemieniec 

Załączniki:

1. wniosek

2. dokument potwierdzający prawo do terenu ( akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

3.informacja o wyrobach azbestowych

4.ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych

5.oświadczenie

6.mapa terenu z zaznaczonym obiektem na którym znajduje się azbest,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mrągowo, dn. 11.01.2018 r.

 

Załączniki: