Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Komunikat

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2018, zadania publicznego pn. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie:

- 2 000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA,

- 12 000 zł dla Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego.