Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Ewa Kowalewska | wersja archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Królewieckiej 19/3

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1045/2017 z dnia 11.10.2017r.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Królewieckiej 19 w Mrągowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 19 w Mrągowie, składającego się z trzech pokoi, kuchni i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 65,97 m2 wraz z udziałem wynoszącym 128/1000 w częściach wspólnych budynku.
  • prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 128/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 175/51, o powierzchni 180m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/000013042/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 8 lokali, oddawanej w użytkowanie wieczyste do dnia 16.06.2093r.

 

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem A38MUS tj. teren zabudowy śródmiejskiej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85 000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego stanowi 93,29% ceny wywoławczej tj. kwotę  79 297zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych),
  • wartość udziału wynoszącego 128/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu stanowi 6,71% ceny wywoławczej tj. kwotę 5 703zł (pięć tysięcy siedemset trzy złote).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT. Opodatkowaniu  podatkiem VAT w wysokości 23% podlega pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej tj. kwotę 12 750 (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.

Budynek jednoklatkowy, podpiwniczony, II piętrowy. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej, pokryty jest dachówką ceramiczną. Rynny z blachy ocynkowanej, elewacja jest otynkowana zaprawą cementowo ‑ wapienną.

Lokal nie ma wyodrębnionego sanitariatu. Posadzki w pomieszczeniach są z desek i płyty paździerzowej, w kuchni znajduje się wykładzina gumoleum. Ściany są otynkowane i pomalowane, w kuchni znajduje się glazura i tapeta winylowa. Okna w dwóch pokojach są z PCV, w pozostałych pomieszczeniach drewniane skrzyniowe, drzwi wewnętrzne drewniane. W pokojach znajdują się piece kaflowe będące źródłem ogrzewania. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny określono jako zły – celowy jest remont kapitalny. W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2018r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka nr 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

 

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

  1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
  2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 11 stycznia 2018r. w godzinach 14.00 – 15.00.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w Sali nr 1 o godzinie 9.00.

 

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 25% wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wynoszą 1% wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Cena udziału w gruncie, będąca podstawą ustalania opłat, może być aktualizowana na skutek zmiany jego wartości nie częściej niż raz na trzy lata. Wraz z aktualizacją ceny gruntu ulegają zmianie opłaty roczne zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Obecnie w przedmiotowym lokalu jest zameldowana jedna osoba, trwa administracyjna procedura wymeldowania. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponoszą nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490). Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.