Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Aleksandra Lemańska | wersja archiwalna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Mrągowo dotyczących koncepcji projektu adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na Klub Seniora

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza

konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo oraz wszystkimi zainteresowanymi podmiotami

1. Przedmiot konsultacji: koncepcja projektu adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na Klub Seniora.

2. Termin konsultacji: 15 grudnia 2017r.

3. Forma konsultacji:

a/ otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 15.12.2017r. o godz. 12:00 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 w Mrągowie.

b/  wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji,

c/ komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Mrągowo.