Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Mrągowie przy ulicy Słonecznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1039/2017 z dnia 2 października 2017 roku.

 

BURMISTRZ    MIASTA    MRĄGOWO

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności    nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 354,86 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Słonecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 8 jako działka nr 288, 178/7, 178/6 i 270/10 o powierzchni ogólnej 1,0261 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00027437/8.

 

Działka nr 288 zabudowana jest budynkiem magazynu. Jest to hala o konstrukcji stalowo-murowanej. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty eternitem falistym, z podbitką z desek.

Na działkach nr 288, 178/7, 270/10 znajduje się plac z płyt betonowych, murki betonowe oraz ogrodzenie z siatki stalowej.

Granice prawne nieruchomości nie pokrywają się z istniejącym ogrodzeniem.

Działka nr 178/6 została oddana w dzierżawę na okres 30 lat tj. do dnia 31.08.2032r., na której znajdują się podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. Są to obiekt studni głębinowej oraz zbiornik podziemny.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Działki nr 288, 178/7 i 270/10 objęte są granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 215 poz. 2184 z późn.zm.).

Nabywca w celu rozpoczęcia działalności zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od Zarządzającego Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Olsztynie na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 282) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Działki nr 288, 178/7 i 270/10 zbywane są na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego na działalność inwestycyjną określoną w planie rozwoju WMSSE – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.04.1998r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 70, poz. 460).

Nieruchomość znajduje się na terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem U-1 czyli tereny usług nieuciążliwych.

Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i sieć energetyczna.

Nieruchomość jest zakrzaczona i zadrzewiona.

W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mrągowo, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 roku poz. 2134 ze zm.).

Opłaty za usunięcie drzew ustalane są przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzew.

Przypadki, w których nie pobiera się opłat za usuwanie drzew określa art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750.000 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

cena nieruchomości zabudowanej (działka nr 288) stanowi  58,99% ceny wywoławczej, tj. 442.425 złotych,
cena nieruchomości niezabudowanych (działka nr 178/7, 178/6, 270/10) stanowi 41,01% ceny wywoławczej, tj. 307.575 złotych.

Do ceny nieruchomości niezabudowanych doliczany jest 23% podatek VAT.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 112.500 złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn.zm.).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.

Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 z późn.zm./. 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).