Kategoria: Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22.09.2017 r. do 15.10.2017 r.

Termin składania uwag: 31.10.2017 r.

Załączniki: