Kategoria: Planowanie przestrzenne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

UCHWAŁA NR XXXIV/1/2017 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo - składowych oraz terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.

Załączniki: