Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1039/2017

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 2 października 2017 roku

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Słonecznej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/1/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XVII/3/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowa, położonego w Mrągowie przy ulicy Słonecznej.

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: