Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Paulina Koneszko

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo projektu dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.”.

                                           OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIASTO MRĄGOWO

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto  Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.”.

 1. Termin konsultacji: od 19.10.2017 r. do 07.11.2017 r.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Mrągowo,posiadający czynne prawo wyborcze oraz  organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
 4.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
   1) poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej   
       Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za    
       pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
   2) poprzez wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
 5.  Dokument oraz formularz konsultacji dostępne będą w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 24, I piętro) Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl, na temat wiadomości: Konsultacje społeczne dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.”. Formularze mogą być  także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  (I piętro pok. nr 17) lub wysyłane na adres: Urząd Miejski  w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo.  Na kopercie  należy umieścić napis:  Konsultacje społeczne dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.”.
 6. Informacji udziela Paulina Koneszko - Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nr telefonu 89 741 90 04, e-mail: p.koneszko@mragowo.um.gov.pl
 7. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.  

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz  do konsultacji
Załącznik Nr 2 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.

Załączniki: