Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 06 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego na realizację zadania publicznego pn. Wydanie albumu „Mrągowo i dawny powiat” z okazji obchodów 670-lecia obchodów powstania Mrągowo

Zgodnie z § 4. Ust. 3 uchwały nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w :

-        Biuletynie Informacji Publicznej

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Wydanie albumu „Mrągowo i dawny powiat” z okazji obchodów 670-lecia obchodów powstania Mrągowo”

Informacji udziela Referat Strategii, Rozwoju, Promocji w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. nr 2, tel. 89 741 9041.

Załączniki: