Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/8/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1. Przedmiot konsultacji: Roczny Program Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2. Termin konsultacji: od 4 października do 12 października 2017 r.

3. Forma konsultacji:

a/ projekt rocznego programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Miasta Mrągowo www.mragowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,   

b/ konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy,

c/ wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 12 października br. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w pok. nr 17, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub emailem na adres a.mierkowski@mragowo.um.gov.pl. Na kopercie lub w tytule emaila należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2018,

d/  wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji,

e/ komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Referat Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie, nr tel. 897419041.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Mrągowo.

Załączniki: