Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE  Nr  1015/2017

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 7 września 2017 roku

 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Giżyckiej, przeznaczonej do zamiany. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Mrągowo na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWO zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.