Kategoria: Załatwianie spraw - gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik

Zgoda na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

Zgoda na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

Procedura dotyczy uzyskania zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym istniejących w pasie drogowym, posadowionych w nim co najmniej w dacie wejścia w życie ustawy o drogach publicznych.

Stroną w sprawie jest inwestor lub osoba czy podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, rodzaj urządzenia (obiektu) i miejsce jego lokalizacji, nazwę i adres inwestora.
  • projekt budowlany lub projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - 2 egz.
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd  Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 90 46,

 

Termin i sposób załatwienia:  

 

Niezajęcie stanowiska przez zarządcę dróg w terminie 14 dni, od daty złożenia wniosku, uznaje się jako wyrażenie zgody (tzw. zgoda milcząca). Odmowa wyrażenia zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, którą zarządca drogi wydaje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. Szczegóły techniczne odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego będą określane w decyzjach na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo

Załączniki: