Kategoria: Załatwianie spraw - gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym reklam, urządzeń lub obiektów budowlanych niezwiązanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym reklam, urządzeń lub obiektów budowlanych niezwiązanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym

Procedura dotyczy uzyskania zgody, w drodze decyzji administracyjnej, na lokalizację w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym. Decyzja administracyjna zezwalająca na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

 

Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, rodzaj urządzenia, obiektu lub reklamy i miejsce jej lokalizacji, nazwę i adres inwestora, oraz właściciela urządzenia, a także krótkie uzasadnienie.
  • projekt budowlany lub projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – 2 egz.
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd  Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 90 46,

 

Opłaty:

 

zgodne art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.) – załącznik do ustawy –część III, poz. 44,pkt. 9 wydana decyzja zwolniona jest
z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia:

 

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

 

Podstawa prawna:  

 

Art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo.

Załączniki: