Kategoria: Załatwianie spraw - gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia w nim stoiska handlu tymczasowego, punktu gastronomicznego, prowadzenia akcji promocyjnej, ustawienia rusztowania itp.   Stroną decyzji administracyjnej jest wnioskodawca.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP, zajętą powierzchnię, proponowaną lokalizację, okres zajęcia pasa drogowego.
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic pasa drogowego (kolor zielony) oraz zaznaczeniem planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (kolorem czerwonym),
  • zgoda konserwatora zabytków- w przypadku lokalizacji na terenach wpisanych do rejestru zabytków,
  • pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje wnioskodawca

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd  Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 90 46,

 

Opłaty:

  • stawki opłat naliczane są na podstawie uchwały Nr XXVI/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017r., poz. 273),
  • zgodne art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.) – załącznik do ustawy –część III, poz. 44,pkt. 8 wydana decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia:

 

Wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

Podstawa prawna:

Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo.

 

Informacje dodatkowe:

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Załączniki: