Kategoria: Załatwianie spraw - gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszono przez Barbara Gabrychowicz-Olchowik

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.

 

Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (roboty w pasie drogowym). Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

 

Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, nazwę wykonawcy robót, kierownika oraz inspektora nadzoru robót.
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 z zaznaczeniem odcinka pasa drogowego z oznaczeniem granic pasa drogowego i podaniem wymiarów jego zajęcia,
  • ogólny plan sytuacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem odcinka pasa drogowego z oznaczeniem granic pasa drogowego,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa lub projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, jeżeli jest wymagane.
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd  Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 90 46,

 

Opłaty:

  • stawki opłat naliczane są na podstawie uchwały Nr XXVI/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 listopada 2016rr. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017r., poz. 273)
  • zgodne art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.) – załącznik do ustawy –część III, poz. 44,pkt. 8 wydana decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia:

Wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

 

Podstawa prawna:

Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.)

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo.

 

Informacje dodatkowe:

 

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Załączniki: