Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Danuta Kachnowicz

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Królewieckiej 28 w Mrągowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.),   §  13  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i   trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.  1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 911/2017 z dnia 8.05.2017r.

 

BURMISTRZ    MIASTA    MRĄGOWO

ogłasza  I  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 6,  położonego w  budynku  przy ul. Królewieckiej 28 w Mrągowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 6, położonego na poddaszu budynku przy ul. Królewieckiej 28 w Mrągowie, składającego się z dwóch pokoi i kuchni, o powierzchni użytkowej 37,77m2 wraz z udziałem wynoszącym 117/1000 w częściach wspólnych budynku.
  • prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 117/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obr. nr 5 jako działka nr 124/3, o powierzchni 270m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00015355/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, w którym znajduje się 6 lokali, oddawanej w użytkowanie wieczyste do dnia 17.10.2095r.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem A15MUS tj. teren zabudowy śródmiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 45.000 zł (czterdzieści  pięć tysięcy  złotych) w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego stanowi 86,02% ceny wywoławczej tj. kwotę 38.709zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych),
  • wartość udziału wynoszącego 117/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu stanowi 13,98% ceny wywoławczej tj. kwotę 6.291zł (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT. Opodatkowaniu  podatkiem VAT w wysokości 23% podlega pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej tj. kwotę 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt  złotych).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona  ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.

Budynek jednopiętrowy z poddaszem użytkowym jest podpiwniczony. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Fundamenty są z kamienia. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stropy i biegi schodowe są drewniane. Elewacja jest otynkowana zaprawą cementowo-wapienną i pomalowana. 

W lokalu mieszkalnym na posadzkach w pomieszczeniach znajduje się wykładzina gumoleum. Ściany są otynkowane i pomalowane, w łazience i w kuchni wykonano lamperię olejną. Okna są drewniane, drzwi drewniane i płycinowe.  Ściany są otynkowane i pomalowane, w kuchni znajduje się boazeria. Pomieszczenia sanitarne znajdują się w części wspólnej, na korytarzu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną – tylko odpływ ścieków ze zlewozmywaka. Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego. Stan techniczny lokalu i standard jego wykończenia jest zły. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.

Budynek, w którym mieści się sprzedawany lokal znajduje się  na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego jako układ urbanistyczny starego miasta Mrągowa, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 20 września 1960r.  pod numerem A-581 oraz jako nawarstwienia kulturowe starego miasta Mrągowa, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 13 maja 1992r.  pod numerem C-151, w związku z czym wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej działki gruntu wymagają poprzedzenia ich badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z tytułu wpisania do rejestru zabytków obszaru obejmującego także teren, na którym znajduje się budynek nie przysługuje bonifikata. Ponadto budynek podlega ochronie konserwatorskiej i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z czym od ceny nabycia lokalu nie przysługuje bonifikata. Nabywca lokalu w budynku objętym ochroną konserwatorską zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz. 1061 z późn.zm.), a wszelkie inwestycje winien prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka nr 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

  1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
  2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków  konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi  określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn.zm.).

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki,  aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później  niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal  przeznaczony  do  sprzedaży  udostępniony  będzie  do  oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 7 czerwca 2017r. w godzinach 14.00 – 15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej  60A, w pokoju nr 19 o godzinie 11.00.

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w  wysokości  25%  wylicytowanej  ceny   udziału   w   prawie   użytkowania   wieczystego   gruntu  wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wynoszą 1% wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Cena udziału w gruncie, będąca podstawą ustalania opłat, może być aktualizowana na skutek zmiany jego wartości nie częściej niż raz na trzy lata. Wraz z aktualizacją ceny gruntu ulegają zmianie opłaty roczne zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo  przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponoszą nabywcy.

Jeżeli  osoba  ustalona  jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony  w  oparciu   o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.  1490). Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.).  

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.