Kategoria: Planowanie przestrzenne - Ogłoszenia

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Nabór wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W związku z uchwałą Nr XXV/5/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta Mrągowa zawiadamia o naborze wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pok. nr 17., w terminie do dnia 31 maja 2017 r. wraz z następującymi załącznikami: 1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty; 2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku; 3) program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym; 4) pozwolenie Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac lub robot oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym; 5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów; 6) wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.